Personalöversikt

I Smart Classroom Managers Personalöversikt ges det en överblick gällande hur många anställda det är per barngrupp. Detta kan ges mellan avdelningar såväl som mellan förskolor. Denna information gör att det snabbt går att ställa om organisationen för att stärka de avdelningar som har personal som har sjukfrånvaro, semester alt VABar.

Det möjliggör att arbetet flyter friktionsfritt, men inte minst säkrar det tryggheten för barnen. Verktyget ger i realtid information om hur det ser ut på avdelningarna och gör personalplaneringen lättare och mindre tids- & resurskrävande och den hjälper till att öka säkerheten för barnen. Hur många barn per avdelning, vilka åldrar barnen har samt inte minst vilka resurser som kanske är kopplade som soecialresurs till ett barn. Systemet kan också säkra att ge en tidig notifikation om det är brist på personal på avdelningen. 

Minskad Stress  

Med Personalöversikten så kan den ansvarige lätt se vart och när det finns för lite personal hos förskolan eller på en enskild avdelning. Brist på personal kan leda till stressrelaterade sjukdomar som kan undvikas om man proaktivt jobbar tillsammans med personalen, oavsett om det är att ta in vikarier alt att dela personalresurserna mellan avdelningarna och förskolorna.  

Roll & Situationsbaserad   

När vikarier alt ordinarie personal stärker upp på en ny avdelning så är det lätt att ge dem access till informationen för barnen på den avdelningen. Det medför att de kan sköta den viktiga pedagogiska dokumentationen för barnens lärande, men inte minst att ta barnens närvarotider och hålla kontakten med vårdnadshavare. 

Ökad Kvalité på den Pedagogiska Verksamheten  

Via en bättre överblick över personalbeläggningen ökar möjlighet att gemensamt dela resurser inom organisationen som har en pedagogisk utbildning i botten. En fördel med att kunna gemensamt dela resurser med rätt utbildning, kontra att ta in outbildade vikarier, är den ökade pedagogiska kvalitén inom den egna organisationen. Detta ger ökat lärande för barnen. 

Säkerhet och Kontinuitet  

Den egna personalen som har genomgått organisationens personalutbildning, kan rutiner, mål och verktyg som används i det dagliga , blir en tillgång när de stärker andra avdelningar. De känner även barnen, vilket ökar kontinuiteten och barnens trygghet och säkerhet.  

Kollegialt Lärande 

Genom att stärka upp med ordinarie personal från andra avdelningar och förskolor vid frånvaro så uppstår en miljö där kollegialt lärande blir en naturlig del av vardagen, tillsammans med ett ökat kunskapsdelande och lärande av varandra. Personal som går in på en ”ny” avdelning för att hjälpa kollegor kommer att lära av personalen på förskolan dit de går, men även dela med sig av sin kunskap till personalen som är på plats. Detta delande av erfarenheter gör att goda exempel sprids under arbetstid och gör att organisationen utvecklas och får en ökad lärandekultur.  

Minskade Kostnader  

Genom Personalöversikten tillgängliggörs information kring vilka i personalen som är på plats och hur många barn det är per avdelning. Detta leder till ökad kvalité då en tydlig bild över barn/personal-ratio finns tillgänglig, och vart det behövs extra resurser. Detta innebär även att kostnaden för vikarier kan sänkas då nuvarande personal kan hjälpa varandra i det dagliga arbetet och flytta mellan avdelningarna, men även mellan förskolorna.