Smart Classroom Manager för förskola

Smart Classroom Manager för förskolan är en lärplattform utvecklad för förskolans många och varierade behov. Systemet är tänkt som ett administrativt stöd för personalen på förskolan, men också för personal som centralt jobbar med verksamheten.

Systemet stödjer allt ifrån personal-administrativa uppgifter, till den pedagogiska dokumentationen, närvarohanteringen och kommunikationen med och mot vårdnadshavarna.

Smart Classroom Manager är utvecklat i samtal med svensk förskolepersonal, förvaltningar och politiker, för att kunna tillvarata deras goda insikt och förståelse för verksamheten.

Smart Classroom Manger erbjuder bland annat följande funktionalitet:

Lämna & Hämta

Lämna & Hämta används för att ge en säker kontroll över närvaro och frånvaro inom förskolan samtidigt som personal får en enkel och gemensam överblick. Ansvariga kan se, kontrollera och uppdatera barnens närvaro som ”lämnad” och ”hämtad”. Information som vilken plats barnen befinner sig på, dagens anteckningar, information om annan hämtare och frånvaromeddelanden visas i närvarolistan för att ge personalen en bra överblick kring viktig information som gäller för barnet under dagen.

Personalen kan använda Lämna & Hämta med mobila enheter. Vårdnadshavare kan, oavsett tid, uppdatera informationen kring vem det är som skall hämta barnet på förskolan. Det här innebär att personalen alltid har uppdaterad och korrekt information om barnens närvaro och vem som kommer och hämtar dem.

Närvaroregistrering

Lämna & Hämta har även ett tillägg som innebär att vårdnadshavarna tar över ansvaret för att markera barnen som lämnade eller hämtade med hjälp av biometrisk handregistrering. Det biometriska systemet ger en högre dimension av säkerhet och avlastar personalen, som istället kan ge sin fulla uppmärksamhet till barnen under dessa viktiga överlämningstider. Vid hämtning och lämning identifierar sig vårdnadshavaren med sin hand varpå barnets närvaro uppdateras.

Frånvaroanmälan och Friskanmälan 24/7

Ett bekvämt verktyg som enkelt låter vårdnadshavare frånvaroanmäla barnet oavsett tid på dygnet eller var de befinner sig. Funktionen kan användas via webbläsaren eller en app. Dessutom kan vårdnadshavare bli påminda om de har glömt att frånvaroanmäla sitt barn. Påminnelse kan ställas in att automatiskt skickas ut till vårdnadshavare efter ex 15 min från det att barnets ramtid har passerat. Detta för att säkra att informationen kommer in och gör det lättare att planera. På samma sätt påminns vårdnadshavare om att friskanmäla sitt barn för att underlätta planering av personal och mat.

Nyheter & Forum

Verktyget möjliggör effektiv och professionell tvåvägskommunikation mellan vårdnadshavare och förskolepersonal. Lapparna i ryggsäcken behövs inte längre, och inför skridskoåkningen en torsdag i december kan vårdnadshavarna istället få en påminnelse på onsdag kväll att ställa iordning utrustningen.

Nyhetsmeddelanden kan skickas till breda eller specifika målgrupper. Det går även att bifoga filer och aktivera ett aviseringssystem vid behov.

Lärobloggen & Statistik

Lärobloggen är ett effektivt sätt att löpande visa vårdnadshavare vad som sker i förskolan och dokumentera det enskilda barnets lärande. Lärobloggen är kopplad mot läroplanens mål och riktlinjer och blir därmed också ett kvalitetsverktyg för förskolans pedagoger.

Mor- och farföräldrar eller andra individer som vårdnadshavare godkänt kan få aviseringar när barnets läroblogg uppdateras.

Utifrån de inlägg som gjorts, de barn som har taggats i ett inlägg och de läroplansmål som är markerade kan sedan förskolan få fram statistik kring hur de har jobbat mot läroplanen, tillsammans med vilka barn och även vilka läroplansmål det är som man inom förskolan har jobbat med mindre.

Detta ger ett utmärkt underlag för planering av den pedagogiska verksamheten, och en god överblick över det nuvarande pedagogiska arbetet. Det ger också förskolan en bättre grund för deras systematiska kvalitetsarbete.

Personalöversikt

Personalöversikten är ett verktyg som kan användas för att få en bättre förståelse för hur den planerade och den faktiska beläggningen ser ut på förskolorna. Verktyget ger användaren en tydlig bild över ration mellan antalet närvarande barn, i koppling till personal, vilket innebär att man tydligt kan se var extra personal behövs.

Genom att använda Personalöversikten i det dagliga arbetet så kan organisationen minska sina vikariekostnader genom att istället jobba mer effektivt med den egna personalen. Detta minskar stressen för personalen, eftersom man tydligt kan se var extra resurser behövs, samtidigt som man lätt kan styra resurser dit. Om personal flyttar till en ny förskola eller avdelning, kan deras systemaccess flyttas med. Åtkomst till informationen är roll- och situationsbaserad.

Utlåningen av personal skapar en arbetsmiljö som uppmuntrat till kollegialt lärande, medan det också skapar en kontinuitet för barnen och ökar säkerheten. Att låna personal istället för att ta in vikarier hjälper också till att öka på kvalitén på den pedagogiska verksamheten.

Schemaläggning av personal

Verktyget tillåter för den ansvarige schemaläggaren inom förskolan att få hjälp med att lägga personalens scheman utifrån barnens vistelsetider, och andra parametrar som spelar in, exempelvis anställningsgrad, rullande öppning och stängning, antal barn per resurs samt gemensamma planeringstider etc. När alla parametrar är inlagda så lägger sedan verktyget grundschemat för personalen.

Lärstegsplaneraren

Ett kraftfullt verktyg som tillåter pedagoger att planera, utvärdera och reflektera kring projekt. Stöd finns inbyggt för att koppla projektet mot specifika läroplansmål och för att personalen skall kunna samverka på gemensamma ytor. Stöd finns även inbyggt för att personalen skall kunna reflektera kring ett projekt, men det finns även möjlighet att kommentera. Projekten kan delas med kollegorna, och användaren väljer om de enbart skall ha läs-möjligheter eller redigeringsmöjligheter.

Kan integreras mot Office 365 eller G-Suite for Education för att stärka samverkansytorna.

Utvecklingssamtal

Ett effektfullt och användarvänligt verktyg som tillåter användaren att boka in utvecklingssamtal. Om det är mellan förskolechef och personal eller mellan personal och vårdnadshavare gör ingen skillnad. Välj antingen att boka in en specifik tid med en enskild individ eller lägg ut samtalstider där vårdnadshavare eller personal själva kan gå in och välja den tid som passar dem bäst.

Enkäter

Ett lättanvänt verktyg för att kunna skapa, skicka ut och följa upp svaren på enkäter. Enkäterna kan anpassas och skickas ut beroende på vad det är förskolan vill ha svar på. Kanske är det en enkät till vårdnadshavare eller till personalen. Enkäterna kan skickas till breda eller specifika målgrupper och innehållet kan anpassas därefter. Utskickaren av enkäten kan också se vilka det är som inte har svarat på en enkät, och även skicka en påminnelse till dem om att de skall svara.