Kurs i utomhuspedagogik

Vi jobbar med kursen i utomhuspedagogik för pedagoger på förskolor & skolor för att öka deras förståelse kring utemiljöns betydelse för barns och ungas fysiska, psykiska och motoriska utveckling. Men även för att öka pedagogernas förståelse kring utomhuspedagogikens och friluftslivets betydelse för hälsa, välbefinnande och lärande.

Kursen som vi har skapat är uppdelad i fem digitala avsnitt, där varje avsnitt behandlar ett specifikt område av det utomhuspedagogiska ramverket. Utbildningsmaterial levereras i form av artiklar, videos och radio-program – som är obligatoriska att gå igenom för att förstå utomhuspedagogik som koncept, och hur det kan användas för barns lärande – samt även inlämningsuppgifter som bygger på att pedagogen applice  rar sin teoretiska kunskap i praktiken. Det finns även extra material tillgängligt inom de olika områdena för att ge möjlighet att kunna läsa på mer runtikring de ämnen som deltagarna finner intresserar dem.

Vår förhoppning är att när pedagogen har avslutat kursen så ska de ha en god grund för att använda sig av utomhuspedagogiken i sitt vardagliga arbete. Kursen leder till att pedagogen certifieras i Utomhuspedagogik.

Vi ber också pedagogerna, innan de startar kursen, att reflektera över vad Utomhuspedagogik innebär för dem, och hur de använder sig av konceptet på sina förskolor för att använda närmiljön för lek och lärande.

Varför utomhuspedagogik?

En stillasittande livsstil utmanar den naturliga rörelsen som våra kroppar är byggda för alltsedan hundratusentals år tillbaks i tiden. Vi har stenåldersmänniskans rörelsebehov inbyggt i oss alla och dagens alltmer stillasittande trend måste drastiskt brytas inför framtiden. Utomhuspedagogiken kan här bidra med lösningar! Hälsopromotion- och prevention gynnas av: mindre infektionsbenägenhet, ökad bentäthet, minskat stresspåslag – vilket en naturpräglad varierad utomhusmiljö kan möjliggöra.

Skolan och utbildningssystemet bidrar till en inlåsningseffekt som utomhuspedagogiken kan motverka genom att implementera en mer rörelseintensiv area för lärande i alla ämnen och teman där närmiljö blir lärmiljö. Genom att kombinera, variera och växelverka i undervisning och lärande mellan inomhus och utomhus skapas även en möjlighet till att använda fler sinnen och mer hjärnkraft via multisensorisk stimulering under lärprocessen – när kroppen sätter tanken i rörelse. Utomhuspedagogiken behövs som ett kitt mellan ämnen och teman för att utveckla hållbara generationer avseende kreativitet, innovations och handlingsburen kunskap i lek och lärande.

En kropp i rörelse utvecklar starka ben under hela livet. Förskolan, skolan och hemmet lägger alla grunden till att förena både high tech (IKT-teknik) och high touch (utomhuspedagogik) i en föränderlig värld med många utmaningar. Ovanstående kombination skapar en mobil pedagogik där QR-koder och nya applikationer ständigt utmanar vår bildning, rörelsemönster och vårt lärande.

Att höja statusen för närmiljön som lärmiljö där den handlingsburna kunskapen fokuseras och likställs med den teoretiska förmågan blir en utmaning i anslutning till planering – genomförande, utvärdering och reflektion på grupp- och individnivå – inom både formativ och summativ bedömning.

För mer information kring kursen i Utomhuspedagogik, eller för en offert, vänligen kontakta
sales@scmsecure.com